Wednesday 16 December 2020

ਅਧਿਆਇ 9 ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ

0 comments

ਅਧਿਆਇ 9 ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ


ਸਵਾਲ 1.

ਇਕ ਮੈਂਡੇਲੀਅਨ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿਚ ਲੰਬੇ ਮਟਰ ਦੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਾਈਲਟ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਟਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੂਟੇ ਚਿੱਟੇ ਫੁੱਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ. ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੋਰ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬੋਰ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਹੀ ਘੱਟ ਸਨ.

ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮੇਕਅਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

(a) ਟੀਟੀਡਬਲਯੂਡਬਲਯੂ

() ਟੀਟੀਯੂ

(c) ਟੀਟੀਡਬਲਯੂਡਬਲਯੂ

(ਡੀ) ਟੀ ਟੀ ਡਬਲਯੂਡਬਲਯੂ

ਜਵਾਬ:

(c) ਟੀਟੀਡਬਲਯੂਡਬਲਯੂਪ੍ਰਸ਼ਨ 2.

ਸਮਲਿੰਗੀ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ:

()) ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਅਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੈਰ

() ਸਾਡੇ ਦੰਦ ਅਤੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਕੰਮ

(c) ਆਲੂ ਅਤੇ ਘਾਹ ਦੇ ਦੌੜਾਕ

(ਡੀ) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ

ਜਵਾਬ:

(ਡੀ) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3.

ਵਿਕਾਸਵਾਦੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਹਨ:

()) ਇਕ ਚੀਨੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ

() ਇਕ ਚੀਪਾਂਜ਼ੀ

(c) ਇੱਕ ਮੱਕੜੀ

(ਡੀ) ਇੱਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ

ਜਵਾਬ:

(a) ਚੀਨੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4.

ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਲਕੇ ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ. ਇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਹਲਕਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?

ਜਵਾਬ:

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਸਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਲਕੇ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਗੁਣ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ofਗੁਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ.

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5.

ਅਧਿਐਨ-ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਰਗੀਕਰਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ?

ਜਾਂ

"ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਦੋ ਖੇਤਰ ਅਰਥਾਤ" ਵਿਕਾਸ "ਅਤੇ" ਵਰਗੀਕਰਣ "ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ". ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਓ. [AICBSE 2016]

ਜਵਾਬ:

ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਣ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ. ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਵਿਚ ਸੰਮੇਲਨ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਕ ਆਮ ਪੂਰਵਜ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਨ. ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗੁੰਝਲਤਾ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਤੇ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਪ੍ਰਸ਼ਨ..

ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ. [ਸੀਬੀਐਸਈ 2011,2013, 2014]

ਜਵਾਬ:

ਇਕਸਾਰ ਅੰਗ: ਉਹ ਅੰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਣਤਰ ਚਾ (ਜਾਂ ਵੱਖਰਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ) ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਦਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਅੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਇਕ ਕੀੜੇ ਅਤੇ ਪੰਛੀ ਦੇ ਖੰਭ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਅੰਗ ਹਨ.

ਸਮਲਿੰਗੀ ਅੰਗ: ਉਹ ਅੰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਣਤਰ ਚਾ (ਜਾਂ ਉਹੀ ਮੁ basicਲਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ) ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਲਿੰਗੀ ਅੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਬੱਲੇ ਦਾ ਖੰਭ, ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਦਾ ਪਲੰਘ, ਘੋੜੇ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੈਰ ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਸਮਲਿੰਗੀ ਅੰਗ ਹਨ.

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 7.

ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਬਣਾਉ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੋਟ ਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ.

ਜਵਾਬ:

ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਹੋਮੋਜ਼ਾਈਗਸ ਨਰ ਚਿੱਟੇ ਹੋਮੋਜ਼ਾਈਗਸ ਮਾਦਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਜੇ ਸੰਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੋਟ ਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੈ.

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 8.

ਵਿਕਾਸਵਾਦੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜੀਵਾਸ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ.

ਜਵਾਬ:

ਜੀਵਾਸੀਸ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਵਿਕ ਅਵਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.

ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਜੈਵਿਕ ਪੰਛੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਰਚੀਓਪੈਟਰੀਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਛੀ ਵਰਗਾ ਦਿਸਦਾ ਸੀ, ਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸਨ. ਇਸ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਵਰਗੇ ਖੰਭ ਸਨ, ਪਰ ਦੰਦ ਅਤੇ ਪੂਛ ਵਰਗੇ ਸਾਮਾਨ ਸਨ. ਪੁਰਾਤੱਤਵ, ਇਸ ਲਈ, ਸਾਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਲਿੰਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਛੀ ਸਾਮਰੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਏ ਹਨ.

 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 9.

ਬੇਲੋੜੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ? [ਸੀਬੀਐਸਈ 2011, 2014]

ਜਵਾਬ:

ਇਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜੇ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਹਲਡਾਣੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 1929 ਵਿਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜੀਵ-ਇਸਤ੍ਰੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਉਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਣ ਉਸ ਸਧਾਰਣ ਅਣਜਾਣ ਅਣੂ ਤੋਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ. ਬਾਅਦ ਵਿਚ, ਮਿਲਰ ਅਤੇ ਯੂਰੀ ਨੇ 1953 ਵਿਚ ਇਸਦੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ. ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਯੰਤਰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਥੇਨ, ਅਮੋਨੀਆ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸਲਫਾਈਡ ਆਦਿ ਗੈਸਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ. ਇਹ ਸਿਰਫ 100 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਚੰਗਿਆੜੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੁਆਰਾ ਲਗਭਗ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤਕ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਘਦੀਆਂ ਸਨ. ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਾਰਬਨ (ਮੀਥੇਨ ਤੋਂ) ਸਧਾਰਣ ਮਿਸ਼ਰਣ ਅਤੇ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਅਣੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਨਿਰਜੀਵ ਪਦਾਰਥਾਂ (ਜਾਂ ਬੇਜਾਨ ਪਦਾਰਥ) ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਣਜਾਣ ਅਣੂ.

 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 10.

ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਕਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਕਰਦੇ ਹਨ? [ਸੀਬੀਐਸਈ 2011,2014]

ਜਵਾਬ:

ਜਿਨਸੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਜ਼ ਦਾ 'ਪਾਰ ਕਰਨਾ' ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਦੇ ਬਚਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ.

1. ਜਿਨਸੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਵਿਚ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਡੀ ਐਨ ਨਕਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ.

2. ਨਰ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਮੋਲੋਜਸ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਕਾਰਨ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ.

3. ਜਿਨਸੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਵਿਚ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੇਮਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੇਮਟ ਨਾਲ ਫਿ .ਜ਼ ਕਰੇਗੀ. ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੌਕਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ.

ਇਹ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ .ਾਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ.

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 11.

ਸੰਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜੈਨੇਟਿਕ ਯੋਗਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? [ਸੀਬੀਐਸਈ 2011, 2013]

ਜਵਾਬ:

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਵਿਚ ਜੈਨੇਟਿਕ ਪਦਾਰਥ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਜ਼ ਦੇ ਜੋੜਿਆਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਜਿਨਸੀ ਜਣਨ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਵਿੱਚ ਗੇਮੈਟਸ ਮੀਓਸਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅੱਧਾ ਜੈਨੇਟਿਕ ਪਦਾਰਥ ਹਰੇਕ ਗੇਮਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਮਰਦ ਅਤੇ femaleਰਤ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਗੇਮੇਟ ਸੈਕਸੁਅਲ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਫਿ . ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਮ ਪੂਰਕ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਜੈਨੇਟਿਕ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਮਾਦਾ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਨਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ.

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 12.

ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜੀਵ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਗੀਆਂ. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਥਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?

 

 

ਜਵਾਬ:

ਹਾਂ, ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ

ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜੀਵ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ. ਜੀਵ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ.