Wednesday 16 December 2020

ਅਧਿਆਇ 2 ਐਸਿਡ ਬੇਸ ਅਤੇ ਨਮਕ

0 comments

ਅਧਿਆਇ 2 ਐਸਿਡ ਬੇਸ ਅਤੇ ਨਮਕ


ਸਵਾਲ 1

ਇੱਕ ਹੱਲ ਲਾਲ ਲੀਟਮਸ ਨੀਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ pH ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ

(a) 1

() 4

(ਸੀ) 5

(ਡੀ) 10

ਜਵਾਬ:

(ਡੀ) 10ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2

ਇੱਕ ਹੱਲ ਗੈਸ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਚਲਿਆ ਅੰਡੇ ਦੇ ਸ਼ੈੱਲਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚੂਨਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਲਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ

(a) NaCl

() ਐਚ.ਸੀ.ਐਲ.

(c) ਲਿਸੀਐਲ

(ਡੀ) ਕੇ.ਸੀ.ਐਲ.

ਜਵਾਬ:

() ਐਚ.ਸੀ.ਐਲ.

 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3

ਐੱਨਓਐਚ ਦੇ ਇੱਕ ਹੱਲ ਦੇ 10 ਐਮਐਲ ਐਚਸੀ 1 ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੱਲ ਦੇ 8 ਐਮਐਲ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੋਹ ਦੇ ਉਸੇ ਹੀ ਘੋਲ ਦੇ 20 ਮਿ.ਲੀ. ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਐਚਸੀ 1 ਘੋਲ (ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੱਲ) ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੋਵੇਗੀ.

() 4 ਮਿ.ਲੀ.

() 8 ਮਿ.ਲੀ.

(ਸੀ) 12 ਮਿ.ਲੀ.

(ਡੀ) 16 ਮਿ.ਲੀ.

ਜਵਾਬ:

(ਡੀ) 16 ਮਿ.ਲੀ.

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4

ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?

(a) ਰੋਗਾਣੂਨਾਸ਼ਕ

() ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ

(c) ਖਟਾਸਮਾਰ

(ਡੀ) ਐਂਟੀਸੈਪਟਿਕ

ਜਵਾਬ:

(c) ਖਟਾਸਮਾਰ

 

 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5

ਜਦੋਂ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਤਿਕ੍ਰਿਆ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਸਮੀਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਸਮੀਕਰਨ ਲਿਖੋ

()) ਪਤਲਾ ਸਲਫ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ ਜ਼ਿੰਕ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ

(ਬੀ) ਪਤਲਾ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਰਿਬਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ

(ਸੀ) ਪਤਲਾ ਗੰਧਕ ਐਸਿਡ ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਪਾ powderਡਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ

(ਡੀ) ਪਤਲਾ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਆਇਰਨ ਭਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਜਵਾਬ:

(a) ਜ਼ਿੰਕ + ਪਤਲਾ ਸਲਫ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ inc ਜ਼ਿੰਕ ਸਲਫੇਟ + ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ

Zn (s) + H2SO4 (aq) → ZnSO4 (aq) + H2 (g)

() ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਰਿਬਨ + ਦਿਲ. ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ + ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ

ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ () + 2 ਐਚ ਸੀ ਐਲ (ਏਕਿ)) → ਐਮ ਜੀ ਸੀ ਐਲ 2 (ਏਕਿq) + ਐਚ 2 (ਜੀ)

(c) ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਪਾ powderਡਰ + ਦਿਲ. ਸਲਫਰਿਕ ਐਸਿਡ> ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਸਲਫੇਟ + ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ

2 ਏਲ (ਜ਼) + 3 ਐਚ 2 ਐੱਸ 4 (ਏਕਿ)) → ਅਲ 2 (ਐਸ 4) 3 (ਏਕਿ)) + 3 ਐਚ 2 (ਜੀ)

(d) ਆਇਰਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ + ਪਤਲਾ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ> ਫੇਰਿਕ ਕਲੋਰਾਈਡ + ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ

2Fe (s) + 6HCl (aq) → 2FeCl3 (aq) + 3H2 (g)

ਪ੍ਰਸ਼ਨ.

ਮਿਸ਼ਰਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਲਕੋਹਲ ਅਤੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਿਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ. ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ.

ਜਵਾਬ:

ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਲਕੋਹਲ ਅਤੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਵਰਗੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਲੰਘਣ ਤੇ ਐਚ + ਆਯਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਆਯੋਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ.

(i) ਅਲਕੋਹਲ ਅਤੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਹੱਲ ਲਓ.

(ii) ਇੱਕ ਕਾਰ੍ਕ ਤੇ ਦੋ ਨਹੁੰ ਫਿਕਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਾਰਕ ਨੂੰ 100 ਮਿ.ਲੀ. ਬੀਕਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ.

(iii) ਇੱਕ ਬੱਲਬ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਵਿਚ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਹੁੰਆਂ ਨੂੰ 6 ਵੋਲਟ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਦੋ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿੱਤੇ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ.

 

(iv) ਹੁਣ ਬੀਕਰ ਵਿਚ ਅਲਕੋਹਲ ਪਾਓ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚਾਲੂ ਕਰੋ.

(v) ਬੱਲਬ ਚਮਕਦਾ ਨਹੀਂ.

(vi) ਗਲੂਕੋਜ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੁਹਰਾਓ. ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਲਬ ਚਮਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ.

(vii) ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਇਨ ਜਾਂ ਐਚ + ਆਇਨ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ.

ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲਕੋਹੋਲ ਅਤੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਐਸਿਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ.

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 7

ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਬਿਜਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਜਵਾਬ:

ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਇਯੋਨਿਕ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਸਿਡ, ਬੇਸ ਜਾਂ ਲੂਣ) ਭੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਜਦੋਂ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਹਵਾ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ਾਬ ਗੈਸ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਬੋਨਿਕ ਐਸਿਡ (ਐਚ 2 ਸੀ 3) ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਕਾਰਬੋਨਿਕ ਐਸਿਡ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਇਨਾਂ, ਐਚ + (ਏਕਿ)) ਅਤੇ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਆਇਨਾਂ, ਸੀਓ (ਏਕਿq) 32 ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਕਾਰਬਨਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਯੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਿਜਲੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ.

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 8

ਐਸਿਡ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ?

ਜਵਾਬ:

ਐਸਿਡਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਵਿਵਹਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਇਨਾਂ, [ਐਚ + (ਏਕਿ)) ਆਇਨਾਂ] ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਐਸਿਡ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਆਇਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ, ਇਕ ਐਸਿਡ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਆਇਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸਦਾ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਏਗਾ.

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 9

ਪੰਜ ਹੱਲ , ਬੀ, ਸੀ, ਡੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ ਸੂਚਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੀਐਚ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 4, 1, 11, 7 ਅਤੇ 9 ਦਰਸਾਇਆ. ਕਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੈ

 

 

(a) ਨਿਰਪੱਖ

() ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖਾਰੀ

(c) ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤੇਜ਼ਾਬੀ

(ਡੀ) ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇਜ਼ਾਬ

() ਕਮਜ਼ੋਰ ਖਾਰੀ

ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਇਨ ਗਾੜ੍ਹਾਪਣ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਪੀਐਚ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ.

ਜਵਾਬ:

() ਡੀ

() ਸੀ

(c) ਬੀ

(ਡੀ)

()

ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਇਨ ਗਾੜ੍ਹਾਪਣ ਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਕ੍ਰਮ

11 <9 <7 <4 <1

i. ., ਸੀ < <ਡੀ < <ਬੀ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 10

ਟੈਸਟ ਟਿ A ਅਤੇ ਬੀ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਲੰਬਾਈ ਦੀ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਰਿਬਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ (ਐਚਸੀਐਲ) ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਟਿ A ਵਿਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਸੀਟਿਕ ਐਸਿਡ (ਸੀਐਚ 3 ਸੀਓਐਚ) ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਟਿ B. ਬੀ ਵਿਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਟੈਸਟ ਟਿ tube ਵਿਚ ਤਿੱਖੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ occurੰਗ ਨਾਲ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ?

 

ਜਵਾਬ:

ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ (ਐਚਸੀਐਲ) ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਸੀਟਿਕ ਐਸਿਡ (ਸੀਐਚ 3 ਸੀਓਐਚ) ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਐਸਿਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਘੋਲ ਵਿਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਇਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟੈਸਟ ਟਿ A (ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ) ਵਿਚ ਫਿੱਜਿੰਗ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ occurੰਗ ਨਾਲ ਆਵੇਗੀ. ਫਿੱਜਿੰਗ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੋ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਰਿਬਨ ਦੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਧਾਤ 'ਤੇ ਐਸਿਡ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਬਣਦੀ ਹੈ.

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 11

ਤਾਜ਼ੇ ਦੁੱਧ ਵਿਚ 6. ਦਾ pH ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੀ ਐਚ ਬਦਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਹੀਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ.

ਜਵਾਬ:

ਦੁੱਧ ਦਾ ਪੀਐਚ 6 ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੈਕਟਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਲੈਕਟਿਕ ਐਸਿਡ ਇਸ ਦੇ ਪੀਐਚ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ.

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 12

ਇੱਕ ਮਿਲਕਮੈਨ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ.

()) ਉਹ ਤਾਜ਼ੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਪੀਐਚ ਨੂੰ 6 ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹੀ ਖਾਰੀ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ?

() ਇਸ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਦਹੀਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੈਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?

 

 

 

ਜਵਾਬ:

()) ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਲਕਾਲੀਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਲੈਕਟਿਕ ਐਸਿਡ ਬਣਨ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖਟਾਈ ਨਾ ਮਿਲੇ.

() ਖਾਰੀ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਕਟਿਕ ਐਸਿਡ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਖਾਰੀ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 13

ਪਲਾਸਟਰ ਆਫ ਪੈਰਿਸ ਨੂੰ ਨਮੀ ਦੇ ਪਰੂਫ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਸਮਝਾਓ ਕਿਉਂ?

ਜਵਾਬ:

ਪਲਾਸਟਰ ਆਫ ਪੈਰਿਸ ਨੂੰ ਨਮੀ ਦੇ ਪਰੂਫ ਕੰਟੇਨਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਮੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਇਸ ਦੇ ਹਾਈਡਰੇਸਨ ਲਿਆ ਕੇ ਪਲਾਸਟਰ ਆਫ਼ ਪੈਰਿਸ ਦੀ ਹੌਲੀ ਸੈਟਿੰਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਪਲਾਸਟਰ ਆਫ ਪੈਰਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਬੇਕਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ.

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 14

ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਦੋ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿਓ.

ਜਵਾਬ:

ਐਸਿਡ ਅਤੇ ਲੂਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਧਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿ neutralਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਉਦਾਹਰਣ:

 

 

 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 15

ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਸੋਡਾ ਅਤੇ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਦਿਓ.

ਜਵਾਬ:

ਸੋਡਾ ਧੋਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ:

(i) ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਸੋਡਾ ਕੱਚ, ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

(ii) ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਠੋਰਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ:

(i) ਪੇਟ ਦੀ ਐਸਿਡਿਟੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਕਾਉਣਾ ਸੋਡਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਸਾਈਡ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

(ii) ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੇਕਿੰਗ ਪਾਊਡਰ (ਕੇਕ, ਰੋਟੀ, ਆਦਿ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.